Proponujemy szeroką gamę produktów finansowych takich jak: LEASING (operacyjny, finansowy) samochodów, maszyn, urządzeń, nieruchomości, jachtów, samolotów itp.;  KREDYT GOTÓWKOWY ; KREDYT HIPOTECZNY ; KREDYT SAMOCHODOWY ; KREDYT DEVELOPERSKI ; KREDYT DLA FIRM (obrotowy, inwestycyjny) ; KONSOLIDACJA ; KREDYT REFINANSOWY ; FAKTORING

Oferty leasingowe

Od początku lat 90 leasing w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie a od dnia 9 Grudnia 2000r umowa leasingu  została uregulowana przez Art. 7091-18 Kodeksu Cywilnego.

Jak wygląda umowa Leasingu w przepisach prawa Podatkowego?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17a) oraz osób fizycznych (art. 23a) umowa leasingu musi spełniać następujące kryteria.

 • leasing zawarty  na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
 • suma ustalonych opłat w umowie leasingowej, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek dochodowy  – Leasing Operacyjny i Finansowy

Leasing operacyjny – występuje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, wystarczy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć następujące wydatki np. jak :

 • czynsz inicjalny,
 • rata leasingowa,
 • opłaty manipulacyjne
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie).

Leasing finansowy –  również istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu np.:

 • raty leasingowe (jedynie w części odsetkowej),
 • odpisy amortyzacyjne (dokonywane według stawek podatkowych przewidzianych dla danego przedmiotu, który jest w leasingu),
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp).

Korzyści z podpisania umowy leasingowej

Korzyści podatkowe (tzw. tarcza podatkowa) pozwalają Korzystającemu (leasingobiorcy) osiągnąć oszczędności na podatku dochodowym, które powodują, że faktyczne koszty poniesione przez Korzystającego (leasingobiorcę) w okresie finansowania są mniejsze w przypadku leasingu niż kredytu – Finansujący (leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Wykupienie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu traktuje się u Korzystającego (leasingobiorcy) jako zakup inwestycyjny. Korzystający (leasingobiorca) może wliczyć go w koszty uzyskania przychodu jedynie jeżeli cena zakupu jest niższa niż 3 500 zł, w przeciwnym wypadku Korzystający (leasingobiorca) wprowadza zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spłata wartości przedmiotu leasingu w ratach wynagrodzenia, następuje szybciej niż to wynika z normatywnego zużycia (amortyzacji).

Zalety leasingu

Zalety leasingu  – Stawiamy na proste i jasne procedury, które pozwolą na natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością.

 

Zyskujesz cenny czas – zakres wymaganych dokumentów jest minimalny, a proces zawarcia umowy maksymalnie przez nas uproszczony.

Dajemy Ci również szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów technologii, możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu, ewentualną wymianę sprzętu na nowy lub opcję jego rozbudowy  w trakcie trwania umowy.

Kolejną zaletą leasingu jest elastyczna forma finansowania praktycznie każdego przedmiotu leasingu:

 • komputery i oprogramowanie
 • maszyny i urządzenia
 • samochody osobowy i ciężarowe
 • ciągniki siodłowe i naczepy
 • samoloty i jachty
 • nieruchomości

Uproszczone procedury do 300 000 zł w których nie wymagamy badania zdolności finansowej a także zaświadczeń z US i ZUS.

Zapraszamy!

Czekamy na zapytania: biuro@podwale-bielsko.pl

Funkcje leasingu

 1. Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji pozwalającą podmiotom gospodarczym na rozszerzenie ich potencjału produkcyjnego bądź usługowego bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Tym samym umożliwia wykorzystanie środków własnych na inne cele.
 1. Leasing stabilizuje warunki działalności przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zapewnia korelacje między wielkościami i terminami płatności raty leasingowej a korzyściami (dochodami) czerpanymi z używania dóbr oddanych w leasing.
 1. Umowa leasingu zapewnia korzystanie z należnych Korzystającemu (Leasingobiorcy) odpisów podatkowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono i omówiono leasing potocznie nazywany „leasingiem operacyjnym”, gdyż jest on najczęściej wybierany i stosowany przez Korzystających (leasingobiorców), tak więc ilekroć poniżej pojawi się nazwa „leasing” lub „umowa leasingu” będzie ona oznaczała „leasing operacyjny” lub „umowę leasingu operacyjnego”. Umowa leasingu Przedmiotem leasingu jest oddanie w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłaty miesięczne. Przez okres trwania umowy przedmiot leasingu stanowi własność Finansującego (Leasingodawcy) i jest zaliczany do składników jego majątku. Finansujący (Leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingu Korzystający (Leasingobiorca) może także : zalety leasingu
  • skorzystać z prawa pierwokupu za cenę równą wartości końcowej określonej w umowie,
  • przedłużyć umowę na kolejny okres,
  • zwrócić przedmiot leasingu Finansującemu (Leasingodawcy).

Oferujemy profesjonalną wycenę – możliwość wyceny przez biegłego sądowego z zakresu wyceny maszyn i urządzeń.

Czekamy na zapytania: biuro@podwale-bielsko.pl

*** Faktoring  ***  Leasing  ***  Gwarancje  ***  Kredyty  ***  Inwestycje w nieruchomości ***